Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Zabrzańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich NOWE ŻYCIE w Zabrzu

Jesteś tutaj: Strona główna - Aktualności - Witamy

Witamy


 


MASZ   PROBLEM  -  TY  LUB   BLISKA   CI  OSOBA  -  NIE   ZWLEKAJ  -

 

CZEKAMY   NA   CIEBIE  -  PRZYJDŹ  DO  NAS  -  SPRÓBUJ   Z  NAMI..

 

 Zabrzańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich NOWE ŻYCIEWszystkie obrazy

DZIAŁALNOŚĆ JEST WSPÓŁFINASOWANA PRZEZ PREZYDENT I WŁADZE MIASTA ZABRZE

ZSRA,,NOWE ŻYCIE" ZAPRASZA

ZABRZE UL.BRODZIŃSKIEGO 4 
PONIEDZIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA,CZWARTEK 16.00 -20.00
PIĄTEK 16.30-20.30


MIESZKANICY ZAPRASZAMY 
na spotkania wcześniej umówione
z Instruktorem Terapii Uzależnień
Nojak Krzysztof
kont/tel.698929448

ZABRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH

,,NOWE ŻYCIE”STATUT

Nazwa, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia.

&1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Zabrzańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ,,Nowe Życie”- może również używać skróconej nazwy ZSRA ,,Nowe Życie”. W dalszej części statutu nazywa się Stowarzyszeniem.

&2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Zabrzu

&3

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

&4

Dla efektywnego działania praca stowarzyszenia jest realizowana w Punktach Dzielnicowych.

&5

Stowarzyszenie jest organizacją działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

&6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

&7

Stowarzyszenie ma prawo do własnej pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

&8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.


&9 1. Celem działania Stowarzyszenia w sferze zadań publicznych jest: 1. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych.

 2. Dążenie do trwałej abstynencji od alkoholu członków uzależnionych.

 3. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnących zaprzestania picia alkoholu i przyjmowania innych środków zmieniających świadomość.

 4. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod oraz sposobów leczenia wszelkich uzależnień, w tym szczególnie w chorobie alkoholowej.

 5. Samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.

 6. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 7. Działalności charytatywnej.

 8. Ochrony i promocji zdrowia.

 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 10. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 11. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 12. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 13. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 14. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 15. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 16. Promocji i organizacji wolontariatu.

 17. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w sposób zapewniający wystarczające zaspakajanie potrzeb społecznych.


 1. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego jest działalność odpłatna i nieodpłatna.

 1. Działalność nieodpłatna:

1.Po­zasz­kol­ne formy edukacji spor­to­wej oraz zajęć spor­to­wych i re­kre­acyj­nych.
/kod PKD 85.51.Z/
-or­ga­ni­zo­wa­nie zajęć te­ra­peu­tycz­nych

- pro­wa­dze­nie zajęć spor­to­wych i gim­na­stycz­nych.
2.Dzia­łal­ność fi­zjo­te­ra­peu­tycz­na./ kod PKD 86.90.A/
3.Po­zasz­kol­ne formy edukacji ar­ty­stycz­nej./ kod PKD 85.52.Z/
-or­ga­ni­zo­wa­nie zajęć te­atral­nych i pla­stycz­nych.
4. Po­zo­sta­ła dzia­łal­ność w zakresie opieki zdro­wot­nej , gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wa­na./kod PKD 86.90.E/
- kon­sul­ta­cje spe­cja­li­stycz­ne /neu­ro­lo­gicz­ne, psy­chia­trycz­ne, psy­cho­lo­gicz­ne/ wspo­ma­ga­ją­ce proces terapeutyczny
- dzia­łal­ność związana z pro­wa­dze­niem pro­fi­lak­ty­ki i promocji zdrowia dzieci, mło­dzie­ży i osób do­ro­słych w zakresie profilaktyki alkoholowej.

5.Po­zo­sta­ła pomoc spo­łecz­na bez za­kwa­te­ro­wa­nia, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wa­na.
/kod PKD 88.99.Z/
-pro­wa­dze­nie i or­ga­ni­zo­wa­nie grup te­ra­peu­tycz­nych, świe­tli­cy te­ra­peu­tycz­nej.
-w­łą­cza­nie abstynentów w nurt życia lokalnej spo­łecz­no­ści.

 1. Działalność odpłatna:

1.Dzia­łal­ność po­zo­sta­łych or­ga­ni­za­cji człon­kow­skich gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wa­na.
/kod PKD 94.99.Z/
-pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści in­te­gru­ją­cej członków Sto­wa­rzy­sze­nia, rodzin poprzez ak­tyw­ność spo­łecz­ną, kul­tu­ral­ną, re­kre­acyj­ną i to­wa­rzy­ską.
-or­ga­ni­zo­wa­nie imprez kul­tu­ral­no-oświa­to­wych, spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych, wystaw, wer­ni­sa­ży, pre­zen­ta­cji te­atral­nych pro­mu­ją­cych środowisko abstynenckie,
-or­ga­ni­zo­wa­nie różnych form wy­po­czyn­ku: wyjazdy tu­ry­stycz­no­-re­kre­acyj­ne dla dzieci, mło­dzie­ży i osób do­ro­słych, wyjazdów w ramach pro­fi­lak­ty­ki zdro­wot­nej,
-pro­mo­cja i or­ga­ni­za­cja wo­lon­ta­ria­tu na rzecz środowiska abstynenckiego,
-rzecz­nic­two na rzecz osób abstynentów i ich rodzin.
&10


Metody pracy Stowarzyszenia: 1. Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzenia wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.

 2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych w zakresie oświaty zdrowotnej i poza medycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach.

 3. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych.

 4. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

 5. Nawiązywanie i ugruntowanie współpracy ze wspólnotami AA, .AL. -Anon ,Al.-Ateen, DDA i innymi.

 6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o tych samych lub podobnych profilach działalności w kraju i zagranicą.

 7. Nawiązywanie i ugruntowanie współpracy z tymi organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi i związkami wyznaniowymi, które mogą pomóc w realizacji celów naszego Stowarzyszenia.

 8. Działanie na zasadzie wolontariatu.

Rozdział III


Członkowie Stowarzyszenia:&11

Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, regulaminów i zarządzeń.

&12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych

 2. Wspierających

 3. Honorowych&13

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto zobowiąże się dożycia w trzeźwości i będzie przestrzegał zasady całkowitej abstynencji od alkoholu, hazardu, narkotyków i innych uzależnień oraz zobowiąże się do społecznej akceptacji tej zasady.&14

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.&15

Członek Zwyczajny ma prawo: 1. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności stowarzyszenia, korzystania z jego urządzeń i świadczeń.

 2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań statutowych.

 3. Oceniania działalności Stowarzyszenia i przedstawienia swoich postulatów.

 4. Czynnego i biernego prawa wyborczego po 3- miesięcznej przynależności do Stowarzyszenia i 3- miesięcznej abstynencji.

&16

Członek wspierający:

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia po przedłożeniu pisemnej deklaracji.

 2. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu po przez swojego przedstawiciela.

 3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w &15 za wyjątkiem pkt 4.

&17

 1. Członkowstwo honorowe nadaje walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla klubu.

 2. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w &15 za wyjątkiem pkt.4.Zwolniony jest z Obowiązku płacenia składek członkowskich.

 3. Członkowstwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 4. Członkowstwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia.

&18

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień, statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.

 2. Utrzymywania trwałej abstynencji od alkoholu osób uzależnionych.

 3. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 4. Przestrzegania norm współżycia społecznego.

 5. Regularnego opłacania składek członkowskich.&19

Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Uporczywego łamania abstynencji.

 2. Poprzez pisemną rezygnację złożoną Zarządowi.

 3. Skreślenie z listy członków za świadome szkodliwe działania na rzecz Stowarzyszenia i jego członków.

 4. Nieusprawiedliwionego nie opłacania składek członkowskich przez okres 3-ch miesięcy.

 5. Nieusprawiedliwionej nieobecności w dwóch kolejnych miesiącach na spotkaniach społeczności Stowarzyszenia.

 6. O ustaniu członkowstwa decyduje uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

 7. Członek zwyczajny może odwołać się od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania po przez Komisję Rewizyjną.

&20

Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być „członkiem zwyczajnym” tylko jednego Stowarzyszenia abstynenckiego.

&21

Członkowstwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

 2. Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utratą osobowości prawnej.

&22

Władze Stowarzyszenia:

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 2. Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Komisja Rewizyjna.

&23

 1. Walne Zebranie może zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą i powinno odbywać się przynajmniej raz w roku.

 3. Walne Zabranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, który co najmniej 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków Stowarzyszenia, podając tematykę zebrania.

 4. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1-go miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.

&24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. Wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej.

 2. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia.

 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

 4. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia na wniosek członków Stowarzyszenia.

 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 7. Zatwierdzanie wytycznych, preliminarza i sprawozdań finansowych.

 8. Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Regulaminów.

 9. Nadawanie i pozbawianie członkowstwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia i postępowania z jego majątkiem.

 11. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.

 12. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

&25

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą:

 1. Członkowie zwyczajni z prawem wyborczym czynnym i biernym.

 2. Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.&26

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie ,co najmniej połowy członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę, chyba że przepisy stanowią inaczej:

 1. Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

 2. Wybrany prezes: ma prawo przedstawić Walnemu Zebraniu propozycje kandydatów do przyszłego Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Zarząd Stowarzyszenia wybrany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w ilości 4-8 osób, które wybierają ze swego grona zastępcę, skarbnika, sekretarza.

&27

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w jego imieniu.

 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania.

 3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Stowarzyszenia.

 4. Opracowywania regulaminów.

 5. Zatwierdzania zakresów prac i obowiązków dla osób zatrudnionych.

 6. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia i prowadzenie ewidencji.

 7. Skreślania członków Stowarzyszenia z ewidencji zgodnie z &19.

 8. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie członkowstwa honorowego.

 9. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

 10. Zwoływanie Walnego Zebrania członków.

 11. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

 12. Podejmowanie decyzji uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz.

 13. Prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia.

 14. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia.

 15. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników.

 16. W zależności od potrzeb powołuje i rozwiązuje punkty dzielnicowe, dla których zatwierdza regulaminy i procedury działania.

 17. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności prezesa Stowarzyszenia lub jego zastępcy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności prezesa – w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.

&28

Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w składzie 3-ch osób i wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

&29

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:

 1. Kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 2. Przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 4. Komisja zgłasza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile jest uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

 5. Komisja kontroluje opłacenia składek członkowskich i inne sprawy finansowe Stowarzyszenia.

 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 7. Komisja Rewizyjna musi być niezależna od Zarządu Stowarzyszenia oraz Członków Komisji Rewizyjnej:

 • Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku do pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 • Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 • Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.

&30

 1. Za pracę we władzach statutowych Stowarzyszenia członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 2. Zarząd Stowarzyszenia może nawiązać stosunek pracy, w tym również etatowy z osobami wspomagającymi zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i efektywnym wykonaniu celów statutowych jak np. kierownika, księgowego, gospodarzy.

&31

Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.

&32

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia wyszczególnionych w &22 pkt.2,3, trwa 3 lata.

 2. Prezes Stowarzyszenia może być wybrany jedynie na dwie kadencje.

 3. Na funkcję prezesa nie może kandydować członek, który pełnił tę funkcję przez dwie ostatnie kadencje.

Rozdział V

&33

Majątek klubu:

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowi nieruchomość, ruchomość, fundusze.

 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.

 2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.

 3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.

 4. Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty. 1. Statut jako wewnętrzny akt organizacji zabrania:

 • Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 • Przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 • Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 • Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

&34

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami prawa.

&35

Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materialnego, dokumenty o charakterze rozliczeniowym i oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podpisują w imieniu Zarządu dwie osoby, t.j.:

 1. Prezes albo Wiceprezes oraz

 2. Skarbnik albo Sekretarz.

&36

Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością posługuje się nią wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia.

&37

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia w obecności co najmniej 2/3 członków obecnych oraz zgodnie &26.

Rozwiązanie Stowarzyszenia:

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością ¾ głosów w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 2. W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w pkt.1 uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje w drugim terminie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością ¾ głosów bez względu na ilość członków obecnych na zebraniu.

 3. W przypadku podjęcia przez Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.


§ 38

Niniejszy Statut został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zabrzańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ,,Nowe Życie” w dniu 11.07.2017 roku. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w krajowym Rejestrze Sądowym. Wraz z wejściem w życie niniejszego Statutu traci ważność Statut dotychczas obowiązujący zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 06.06.2017 oraz trać ważność Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie członków Zabrzańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ,,Nowe Życie” w dniu 21.03.2017 roku wraz z późniejszymi wszelkimi wnoszonymi zmianami, i Statut Klubu Abstynenta, ,Nowe Życie” - Organizacja pożytku publicznego w Zabrzu w dniu 26.10.2004 , zarejestrowanego w KRS w dniu 23-03-1994 r.Podpisy Zarządu Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia. I. V-ce Prezes.Sekretarz. Skarbnik. Członek Zarządu.Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego